«NPO Energomash n/a ac. V.P. Glushko» JSC – NK-Teplokhimmontazh Holding