«NPO Energomash n/a ac. V.P. Glushko» JSC, 2016 – NK-Teplokhimmontazh Holding