Ammonia storage tank – NK-Teplokhimmontazh Holding