«VolgaStalProject» LLC, 2015 – NK-Teplokhimmontazh Holding