ГМГ-5 М черт.011.0167.00.СБ — "Теплохиммонтаж" Холдинг