ZAVKOM, 2023 – NK-Teplokhimmontazh Holding

ZAVKOM, 2023