Novorossiysk Rolling Plant, 2024 – NK-Teplokhimmontazh Holding

Novorossiysk Rolling Plant, 2024