RHI Vostok Service, 2023 – NK-Teplokhimmontazh Holding

RHI Vostok Service, 2023