SGOK, 2023 – NK-Teplokhimmontazh Holding

SGOK, 2023