StankoRemService LLC, 2021 – NK-Teplokhimmontazh Holding