Belenergomash-BZEM, 2019 – NK-Teplokhimmontazh Holding